Reorganizacja i Restrukturyzacja | PLUTA Polska
Pomagamy firmom.

Im szybciej zdecydujesz się podjąć działanie, tym większe szanse na uniknięcie kryzysu

Przyczyn problemów finansowych w firmie może być wiele, jednak dla zarządu firmy trudne bywa odpowiednie zinterpretowane pierwszych symptomów kryzysu. Zachowanie konkurencyjności firmy wymaga zastosowania odpowiednich środków zaradczych.

W powyższej sytuacji, decydującym krokiem ze strony zarządu jest konsultacja z doradcą restrukturyzacyjnym na wczesnym etapie w celu podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

Kontakt główny

Michal Nowicki

Michał Nowicki
Doradca restrukturyzacyjny

Państwa wymagania

Zazwyczaj pierwszymi osobami, które dowiedziały się o oznakach kryzysu w firmie są oprócz prezesów lub członków zarządu, doradcy podatkowi, audytorzy i ubezpieczyciele D&O. Jednak również akcjonariusze i członkowie rady nadzorczej reagują nerwowo w przypadku spadku zysków lub nawet zaległości w płatnościach. Najpóźniej w przypadku zaangażowania działu restrukturyzacji i likwidacji banku finansującego jest oczywiste, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działań.

PLUTA wspiera Państwa już na etapie analizy przyczyn źródłowych i zapewnia kompleksowe zebranie i ocenę wszystkich skutecznych czynników istotnych z punktu widzenia restrukturyzacji. Częstymi przyczynami kryzysów w przedsiębiorstwach są

 • brak elastyczności gamy produktów w odniesieniu do wymagań klienta
 • brak dostosowania kanałów dystrybucji do zmieniających się rynków zbytu
 • brak dostosowania cen do wzrostu cen surowców lub rosnących kosztów osobowych
 • niewystarczająca obsada kadrowa Controllingu (rozpoznawalna na podstawie brakujących lub niewystarczających obliczeń i planowania przedsiębiorstwa) lub nieproduktywne procesy biznesowe
 • znaczące odstępstwa pomiędzy planem/stanem faktycznym

Skutkuje to typowymi objawami kryzysu

 • utrata udziału w rynku / ważnych klientów
 • brak przejrzystości danych finansowych
 • słabe zyski / niewystarczająca rentowność
 • niespełnione krótko- lub średnioterminowe wymogi w zakresie płynności / niewykonanie płatności
 • Jednak kryzysy oferują możliwości, nie tylko dla potencjalnych inwestorów. Zorientowana na popyt restrukturyzacja przedsiębiorstwa otwiera nowe perspektywy dla kadry zarządzającej, akcjonariuszy, inwestorów i pracowników.

Podczas restrukturyzacji w celu zachowania przedsiębiorstwa często nieunikniona jest redukcja miejsc pracy. W celu doradzania w zakresie opcji strukturyzacji i wdrażania niezbędnych środków angażujemy naszych ekspertów z dziedziny prawa pracy.

W każdym razie celem jest osiągnięcie konkurencyjnego zysku z inwestycji i zapewnienie dalszego istnienia firmy. Prosimy skorzystać z know-how naszych ekspertów ds. restrukturyzacji pochodzącego z ponad 30 lat zarządzania kryzysowego.

Państwa korzyść: bezpieczeństwo
 • dzięki zastosowaniu sprawdzonych procedur
 • dzięki doświadczonym osobom kontaktowym o różnych kwalifikacjach
 • dzięki silnym zespołom wdrożeniowym z konkretną znajomością branży
 • dzięki klientom, którzy odnieśli sukces

Nasze kompetencje

Nasz charakter handlowy pozwala nam w ukierunkowany sposób dostosować się do Państwa wymagań i warunków ramowych. Począwszy od oceny zdolności restrukturyzacyjnej, poprzez strategiczne doradztwo koncepcyjne, aż po realizację koncepcji restrukturyzacyjnych i zakup lub sprzedaż przedsiębiorstw.

Do Państwa zadań wniesiemy nasze doświadczenie projektowe z firm konsultingowych i wdrożeniowych o różnej wielkości, z różnych branż oraz z różnorodną gamą produktów. Opierają się one na sprawdzonych procedurach z naszego wieloletniego doświadczenia w restrukturyzacji w połączeniu z indywidualnymi rozwiązaniami. W ten sposób pomagamy firmom w powrocie na drogę do sukcesu.

Restrukturyzacja

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne stworzyła instytucjonalną płaszczyznę pomocy wyjścia z zadłużenia niewypłacalnym przedsiębiorcom a wierzycielom alternatywę odzyskania należności w wyższym stopniu niż w egzekucji sądowej upadłości.

Opracowujemy również autorskie mniej formalne projekty restrukturyzacyjne. W ramach niniejszej restrukturyzacji prawo przewiduje pięć procedur restrukturyzacyjnych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jest to najmniej formalna procedura restrukturyzacyjna przewidziana dla przedsiębiorców, wobec których spełnione zostały ustawowe przesłanki stanu niewypłacalności, a którzy przewidują w najbliższej przyszłości problemy finansowe. Procedura jest możliwa do przeprowadzenia w sytuacji gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli w celu doprowadzenia do układu, do postępowania wprowadzany jest nowy podmiot - doradca restrukturyzacyjny, wybierany przez dłużnika. Doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu i nie ogranicza dłużnika w zarządzie w przedsiębiorstwie. Układ zostaje zawarty gdy opowie się za nim większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności. Po zakończeniu zbierania głosów „za” dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd zatwierdzając układ opiera się wyłącznie na przedłożonych dokumentach.

Przyspieszone postępowanie układowe

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Postępowanie może być prowadzone w sytuacji gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Sąd powołuje niezależnego nadzorcę sądowego, który sporządza plan restrukturyzacyjny. Po otwarciu przyspieszonego postępowania upadłościowego postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a zajęcia rachunków bankowych mogą zostać uchylone przez sędziego komisarza. Dłużnik zachowuje zarząd własny nad przedsiębiorstwem, jednakże sąd może ustanowić zarządcę i odebrać dłużnikowi zarząd nad przedsiębiorstwem. Nadzorca sądowy w terminie 2 tygodni jest zobowiązany do sporządzenia spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz planu restrukturyzacyjnego. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku w terminie 1 tygodnia. Do zatwierdzenia układu dochodzi na zwołanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli. Przyspieszone postępowanie układowe ma trwać 2- 3 miesiące.

Postępowanie układowe/arrangement proceedings

Przewidziane dla niewypłacalnych podmiotów lub znajdujących się na skraju niewypłacalności. Postępowanie może być prowadzone, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Pod nadzorem nadzorcy sądowego, dłużnik nadal sprawuje nadzór nad swoim majątkiem. Ponadto, konieczne jest aby uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po jego zawarciu. Sąd może zażądać od dłużnika wpłacenia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania o otwarcie postępowania układowego. W terminie miesiąca od dnia postanowienia sądu o otwarciu postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny. Głosowanie za układem odbywa się na ogólnych zasadach.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie przeznaczone dla podmiotów niewypłacalnych, których przedsiębiorstwa warto ratować, w wyniku czego nastąpi większe zaspokojenie, niżeli w przypadku ogłoszenia upadłości. Dłużnik ma obowiązek wykazać że będzie zdolny do zaspokajania kosztów postępowania oraz bieżących wydatków, które powstaną po otwarciu postępowania sanacyjnego. Konieczne jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. Co do zasady sąd odbiera dłużnikowi zarząd i wyznacza zarządcę. Jedynie w szczególnych przypadkach sąd zezwala zarządowi na podejmowanie podstawowych czynności polegających na zwykłym zarządzie. Po otwarciu postępowania sanacyjnego majątek dłużnika staje się masa sanacyjną. Zarządca posiada bardzo wiele uprawnień, między innymi do zbycia części majątku czy redukcji zatrudnienia. Postępowania sądowe prowadzone są wyłącznie przez zarządcę. Wierzyciele mogą aktywnie uczestniczyć w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a posiadający minimum 30% wierzytelności mają wpływ na wybór zarządcy. Z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego może wystąpić również wierzyciel.

Układ częściowy

Może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo w przyspieszonym postępowaniu układowym. Obejmuje wyodrębnionych wierzycieli w oparciu o jednoznaczne i ekonomicznie uzasadnione przesłanki. Nad układem głosują jedynie wierzyciele objęci układem natomiast podział wierzycieli oraz zatwierdzenie układu mogą zaskarżyć wszyscy wierzyciele.

Restrukturyzacja rozwojowa

To proces kompleksowego planu transformacji przedsiębiorstwa obejmujący czynności poczynając od analizy due dilligence do opracowania optymalnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Zarządzanie przedsiębiorstwami

PLUTA oferuje personalne wsparcie (oparte poza formułą stałego zatrudnienia) menedżerów delegowanych do konkretnych projektów bądź do substytucji.

Poszukiwanie inwestorów i współpraca zagraniczna

PLUTA oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie fuzji i przejęć, w tym transgraniczne połączenia spółek. PLUTA jako europejska sieć kancelarii restrukturyzacyjnych posiadająca biura w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Polsce aktywnie współpracuje z rezydującymi w tych krajach inwestorami oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi nawiązaniem kooperacji. Aktywne uczestnictwo w sieci BTG Global Advisory umożliwiło nawiązanie kontaktów z inwestorami niemal na całym świecie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaangażować się w proces poszukiwania inwestora lub nabywcy majątku przedsiębiorstw w Polsce. Uczestniczymy w toku planowania i realizacji procesu inwestycyjnego.

Nasza jakość

Dla każdego procesu restrukturyzacji tworzymy zespół specjalistów o sprawdzonych kompetencjach wdrożeniowych. W zależności od zadania, będą Państwo wspierani przez ekonomistów biznesu, prawników, doradców podatkowych lub biegłych rewidentów. PLUTA łączy wszystkie te kompetencje we własnej firmie, zapewniając w ten sposób optymalną wymianę informacji oraz wysoki poziom jakości zaangażowanych członków zespołu. Od naszych specjalistów oczekujemy handlowej intuicji i sprawnej realizacji. Wymaga to umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, wiedzy prawniczej i asertywności. Dlatego też, aby sprostać Państwa wymaganiom, mogą Państwo oczekiwać od swoich rozmówców wielu lat praktycznego doświadczenia, licznych kwalifikacji i biegłej znajomości języków obcych.

W razie potrzeby wzywamy doświadczonych syndyków z naszej firmy jako CRO pod własnym nadzorem lub Interim Managerów. Są oni zaznajomieni ze specyfiką danej branży i posługują się językiem pracowników. Oprócz tego aktywujemy dla naszych klientów sieci międzybranżowe i międzynarodowe, aby jeszcze skuteczniej realizować zadania reorganizacyjne i restrukturyzacyjne.

Pomagamy firmom wyjść z kryzysu

Kryzys przedsiębiorstwa wymaga w każdym przypadku szybkich, dalekowzrocznych działań. Prosimy skorzystać ze swojej szansy. Im wcześniej się Państwo z nami skontaktują, tym więcej możemy dla Państwa zrobić.

Restrukturyzacja Zespół Polska

Michal Nowicki

Michał Nowicki
Doradca restrukturyzacyjny

Inne obszary działalności PLUTA

Administrowanie postępowaniami upadłościowymi

W ramach obowiązków powierzonych przez sądy prowadzimy postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

PLUTA oferuje wsparcie merytoryczne syndykom i zarządcom oraz upadłym w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych opracowując projekty propozycji układowych, planów restrukturyzacyjnych, testów prywatnego wierzyciela, realizujemy proces zbierania głosów wierzycieli. W ramach oferowanych przez Prawo upadłościowe sposobów działania, po przeprowadzonej konsultacji oraz szczegółowej analizie dokumentacji doradzamy najkorzystniejsze wyjście dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta.

Więcej informacji o postępowaniach upadłościowych