Polityka prywatności | PLUTA Polska
Pomagamy firmom.

Polityka prywatności

1. O nas

PLUTA ze wszystkimi firmami, PLUTA Rechtsanwalts GmbH, PLUTA Poland sp. z o.o., PLUTA Abogados y Administradores Concursales, SLP, PLUTA Management GmbH, PLUTA Management Restructuring, S.L., zwana dalej PLUTA, jest odpowiedzialna za zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych. Szczegółowe informacje na nasz temat można znaleźć w stopce na naszej stronie internetowej https://www.pluta.net/information/impressum.html.

Staranne obchodzenie się z Państwa danymi osobowymi stanowi dla nas najwyższy priorytet. Podczas przetwarzania danych przestrzegamy przepisów ustawowych, np. podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i związanych z nim przepisów krajowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich stron internetowych naszej firmy, do których można uzyskać dostęp w ramach naszych domen (www.pluta.net). Podczas przechodzenia na strony internetowe innych operatorów w ramach naszej oferty obowiązują przepisy własne o ochronie danych osobowych, za treść których odpowiedzialni są poszczególni operatorzy tych stron.

W związku z tym, że chcielibyśmy przedstawić Państwu wyczerpujący przegląd przetwarzania danych osobowych w naszej grupie przedsiębiorstw, poniżej znajdą Państwo przegląd wszystkich naszych usług, w ramach których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.

Jeśli w odniesieniu do poszczególnych usług obowiązują odrębne lub dodatkowe warunki lub jeśli zachodzi potrzeba poproszenia Państwa o zgodę, poinformujemy o tym Państwa oddzielnie przed rozpoczęciem korzystania z danej usługi.

Podejmujemy również różne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Na przykład, przesyłanie danych między przeglądarką a naszymi serwerami jest zawsze szyfrowane; ponadto, stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne, aby zawsze chronić Państwa dane.

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Z naszej strony internetowej zasadniczo można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli chcą Państwo zarejestrować się w jednej z naszych spersonalizowanych usług, poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. Decyzja o tym, czy wprowadzić te (rozszerzone) dane, należy do Państwa. Dane, których bezwzględnie potrzebujemy od Państwa w celu świadczenia naszych usług, są oznaczone jako takie.

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach na podstawie poniższych podstaw prawnych:

 • Rozpoczęcie realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO
 • Realizacja umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • Zarządzanie klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i c), f) RODO
 • Komunikacja i wymiana danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO
 • Prezentacja zewnętrzna i reklama zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO
 • Wdrażanie oświadczeń o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • Zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu przetwarzania danych zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO
 • Procedury rekrutacji kandydatów w ramach zarządzania personelem i zasobami ludzkimi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w połączeniu z § 26 (nowej) Federalnej Ustawy o Ochronie Danych

3. Jakie dane od Państwa zbieramy i przetwarzamy

Zbieramy od Państwa różne kategorie danych osobowych.

Pojęcie "dane osobowe" obejmuje wszystkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. dane, odnoszące się do konkretnej osoby (art. 4 nr 1 RODO). Informacje mówią coś o danej osobie, jeśli mogły być przypisane bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej: personalia (np. imię i nazwisko), numer identyfikacyjny (np. tablica rejestracyjna, numer konta, numer telefonu), dane dotyczące lokalizacji (np. adres, dane GPS), identyfikacja online (np. adres e-mail ze składnikiem imiennym, statyczny i dynamiczny adres IP), cechy charakterystyczne będące wyrazem tożsamości fizycznej (np. materiał obrazowy), fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej (np. dochody, tytuł zawodowy), kulturowej lub społecznej (np. data urodzenia).

Informacje statystyczne, które nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio skojarzone z osobą fizyczną - takie jak popularność poszczególnych stron internetowych na naszej witrynie lub liczba osób odwiedzających stronę - nie są danymi osobowymi.

W obu przypadkach dane będą gromadzone tylko w niezbędnym zakresie; dane będą przetwarzane wyłącznie do celów określonych w punkcie 2. To do Państwa należy decyzja, czy chcą nam Państwo podać dane, które optymalizują korzystanie z naszych usług, ale nie są do niego niezbędne. Odpowiednie pola danych oznaczone są jako "nieobowiązkowe" lub "opcjonalne".

Zbieramy od Państwa dane bezpośrednio

 • przy kontakcie z nami, np. za pośrednictwem formularzy (internetowych)
 • w przypadku uczestnictwa w naszym programie marketingowym
 • w przypadku uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej

Zbieramy od Państwa dane pośrednio

 • w ramach zabezpieczania naszych serwerów sieciowych
 • poprzez oprogramowanie używane do śledzenia stron internetowych, jak również pliki cookie

4. Ochrona małoletnich

Nasze usługi, a tym samym nasza strona internetowa, nie są skierowane do osób niepełnoletnich i nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich.
Jeśli osoby poniżej 16 roku życia przekazują nam swoje dane osobowe, jest to dozwolone tylko wtedy, gdy rodzic/opiekun prawny sam wyraził zgodę lub zaakceptował wyrażenie zgody przez osobę niepełnoletnią. W tym celu, zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO muszą nam zostać zakomunikowane dane kontaktowe opiekuna prawnego w celu przekonania nas odnośnie uzyskanej zgody lub akceptacji opiekuna prawnego. Dane te, jak również dane małoletniego, będą następnie przetwarzane zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeżeli stwierdzimy, że małoletni poniżej 16 roku życia przesłał nam dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego, niezwłocznie je usuniemy.

5. Kto ma dostęp do Państwa danych i komu je przekazujemy

5.1. Dostęp

Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony do naszych pracowników i usługodawców działających na nasze zlecenie, którzy mają do czynienia z tymi danymi, w związku z wykonywanymi przez siebie zadaniami.
Jeśli osoby trzecie uzyskają dostęp do Państwa danych, oznacza to, że uzyskaliśmy Państwa zgodę lub istnieje do tego podstawa prawna.
Używamy do świadczenia usług i przetwarzania danych również innych usługodawców. W zakresie obowiązywania tych specjalnych postanowień, dla każdej usługi zamieściliśmy poniżej odnośne informacje. Usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie na nasze zlecenie i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Wszyscy kontrahenci zostali starannie dobrani i będą mieli dostęp do Państwa danych tylko w zakresie i przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych.

5.2. Wymiana danych w ramach grupy spółek

Ein Datenaustausch innerhalb der Unternehmensgruppe, der wir angehören, findet ausschließlich innerhalb der EU/EWR statt und dient lediglich internen Verwaltungszwecken. Unter Unternehmensgruppe verstehen wir dabei verbundene Unternehmen im Sinne des Art. 4 Nr. 19 DSGVO.

5.3. Przekazywanie danych do państw trzecich i podstawa prawna

Serwery niektórych usługodawców, z których korzystamy, znajdują się w USA oraz w innych krajach poza Unią Europejską. Przedsiębiorstwa w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, które generalnie nie chronią danych osobowych w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli Państwa dane są przetwarzane w kraju, który nie posiada uznanego wysokiego poziomu ochrony danych, takiego jak Unia Europejska, stosujemy przepisy umowne lub inne uznane instrumenty w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych. Ponownie zwracamy na to uwagę w ramach poszczególnych usług.

O ile przekazywanie danych osobowych ma miejsce w państwach trzecich, odbywa się na podstawie decyzji Komisji UE o stosowaniu Tarczy Prywatności UE-USA zgodnie z art. 45 RODO lub Standardowego Traktatu UE z 2010 r. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 05.02.2010 r. (2010/87/UE) lub za Państwa zgodą na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a)RODO.

5.4. Przekazywanie informacji organom ścigania i organom prowadzącym dochodzenia karne

In Ausnahmefällen übermitteln wir personenbezogene Daten an Strafverfolgungs- und Strafermittlungsbehörden. Dies geschieht aufgrund entsprechender gesetzlicher Verpflichtungen, bspw. aus der Strafprozessordnung, der Abgabenordnung, des Geldwäschegesetzes oder Landespolizeigesetzen.

6. Terminy przechowywania

Dane osobowe przechowujemy w ramach przepisów prawa lub za Państwa zgodą.

W celu określenia konkretnego okresu składowania stosujemy następujące kryteria:
Dane osobowe przechowujemy do momentu, w którym cele, dla których zostały zgromadzone, przestaną mieć zastosowanie (np. w przypadku rozwiązania stosunku umownego lub ostatniej czynności, jeżeli istnieje stałe zobowiązanie lub w przypadku odwołania zgody na konkretne przetwarzanie danych).

Dalsze dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy

 • istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych (np. zgodnie z Kodeksem Podatkowym i Kodeksem Handlowym);
 • dane są nadal potrzebne do dochodzenia i egzekwowania roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi, np. ze względu na technologiczne i kryminalistyczne wymogi obrony przed atakami na nasze serwery internetowe i ich ściganie;
 • usunięcie danych byłoby sprzeczne z uzasadnionym interesem osób, których dane dotyczą;
  lub
 • znajduje zastosowanie jakikolwiek inny wyjątek, o którym mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

7. Prawa osób zainteresowanych

7.1. Prawo do informacji i przenośność danych

Zgodnie z art. 15 RODO w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą i są przez nas przetwarzane.
Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie lub według art. 6 1 b) RODO na umowie, mogą Państwo, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO zażądać otrzymywania danych osobowych przechowywanych na Państwa temat w formie zorganizowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego lub zlecenia ich przekazania do systemu strony trzeciej. W związku z tym mają Państwo prawo do bezpośredniego przekazywania swoich danych.

7.2. Prawo do sprostowania, ograniczenia i usunięcia danych

Ponadto, zgodnie z art. 16-18 RODO mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o sprostowanie, ograniczenie (zablokowanie) lub usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli dane te zostały przez nas nieprawidłowo przetworzone, jeśli istnieje powód do ograniczenia dalszego przetwarzania danych lub jeśli przetwarzanie danych stało się niezgodne z prawem z różnych powodów, bądź jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Pragniemy zwrócić uwagę, że prawo do usunięcia danych może być ograniczone przez ustawowe okresy przechowywania danych.

7.3. Prawo sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie przez nas danych opiera się wyłącznie na naszym uzasadnionym interesie zgodnie

z art. 6 ust. 1 f) RODO mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że będziemy w stanie przedstawić dowody na istnienie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnością użytkownika, bądź przetwarzanie służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczenia prawnego. Ponadto mają Państwo zawsze prawo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

7.4. Prawo do odwołania zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody zgodnie ze skutkiem na przyszłość.

7.5. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza europejskie rozporządzenie podstawowe o ochronie danych lub inne krajowe i międzynarodowe przepisy o ochronie danych osobowych, art. 77 RODO.

Dane kontaktowe odpowiedzialnego za nas organu nadzorczego są następujące:

| - | - |
| -------- | organu nadzorczego |
| Imię i nazwisko | Państwowy komisarz ds. ochrony danych w Badenii-Wirtembergii |
| Adres | Skrytka pocztowa 10 29 32 70025 Stuttgart ; Königstraße 10a70173 Stuttgart |
| Numer telefonu | 07 11 / 61 55 41 - 0 |
| Adres e-mail | poststelle@lfd.bwl.de |
| Strona internetowa | https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ |

7.6. Dane kontaktowe

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo przesłać nam nieformalną wiadomość, korzystając w tym celu z poniższych danych kontaktowych. Analogicznie prosimy o kierowanie odwołania zgody z określeniem, które oświadczenie o wyrażeniu zgody chcą Państwo odwołać, pod następujący adres:

| - | - |
| -------- | Dane kontaktowe |
| Nazwa firmy & forma prawna:| PLUTA Rechtsanwalts GmbH |
| Adres: | PLUTA Rechtsanwalts GmbH Datenschutz Karlstraße 33 89073 Ulm |
| Adres e-mail:: | privacy@pluta.net |

8. Zabezpieczenie serwera sieciowego

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, w celu zabezpieczenia naszego serwera internetowego i zapewnienia funkcjonalności naszych usług online, serwery internetowe przechowują domyślnie i tymczasowo dane połączenia komputera żądającego, odwiedzanych witryn internetowych, daty i czasu trwania wizyty, dane dotyczące rozpoznawania typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz strony internetowej, z której nas Państwo odwiedzają. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) w połączeniu z art. 32 RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zestaw danych składa się ze

 • strony, z której zażądano udostępnienia pliku,
 • nazwy pliku,
 • daty i godziny zapytania,
 • ilości przesyłanych danych,
 • statusu dostępu (plik przesłany, plik nieznaleziony),
 • opisu typu używanej przeglądarki internetowej,
 • adresu IP komputera wysyłającego żądanie, skrócony o ostatnie osiem cyfr.

Dane te są przechowywane anonimowo. Tworzenie osobistych profili użytkowników jest zatem wykluczone.

9. Przesyłanie danych za pośrednictwem formularza internetowego

Za pośrednictwem formularza internetowego https://www.pluta.net/information/kontakt prosimy o podanie następujących danych:

 • Imię i nazwisko (pole obowiązkowe)
 • Adres e-mail (pole obowiązkowe)
 • Kategoria zawodowa/przynależność do instytucji (dane podawane dobrowolnie)
 • Numer telefonu (dane podawane dobrowolnie)
 • Tekst komunikatu (pole obowiązkowe)
 • Wybór lokalizacji PLUTA (pole obowiązkowe)

Dane przesłane przez Państwa za pośrednictwem formularza internetowego są przetwarzane do celów komunikacji i wymiany danych, jak również do zawierania i realizacji umów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo ich przetwarzanie jest niezbędne do tych celów lub do upływu kolejnych okresów przechowywania.

10. Proces rekrutacji

Na stronie https://www.pluta.net/karriere.html można przeglądać nasze oferty pracy.

W procesie aplikacyjnym prosimy o podanie następujących danych aplikacyjnych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres prywatny
 • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, jeśli dotyczy)
 • Życiorys
 • Świadectwa pracy
 • Ewentualne zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych i doskonaleniu zawodowym
 • Ewentualne świadectwa edukacji szkolnej, uniwersyteckiej i zawodowej
 • Oczekiwane / żądane wynagrodzenie
 • Możliwa data rozpoczęcia pracy

Dane te są wykorzystywane do celów zawierania umów, realizacji przedwstępnych działań umownych oraz zarządzania personelem i zasobami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w połączeniu § 26 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych.

Zgłoszenie można przesłać do nas pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że zgłoszenia przesłane przez Państwa pocztą elektroniczną zostaną do nas przesłane w postaci niezaszyfrowanej.

Dane zgłoszeniowe i odpowiednie dokumenty są przekazywane do działu kadr i wyłącznie do działu odpowiedzialnego za dane stanowisko lub do osób, którym powierzono przetwarzanie danych. Wszyscy uczestnicy traktują dane zgłoszeniowe oraz odpowiednie dokumenty z należytą starannością i w sposób absolutnie poufny.

Po zakończeniu procesu selekcji kandydata będziemy przechowywać jego dane zgłoszeniowe i odpowiednie dokumenty przez kolejne 3 miesiące, o ile nie zawarliśmy z kandydatem umowy o pracę, usuniemy je lub zniszczymy.

W przypadku włączenia Państwa danych do naszej puli kandydatów, poinformujemy Państwa o tym fakcie. W powiadomieniu można wyrazić aktywną zgodę na dalsze przechowywanie dokumentów. W tym celu należy złożyć następujące oświadczenie o wyrażeniu zgody:

Sehr geehrter Bewerber,

Szanowny Kandydacie/Szanowna Kandydatko,
….. (ogólne pismo informujące o odrzuceniu kandydatury)

*Pragniemy jednak, aby dokumenty aplikacyjne były przechowywane w naszej bazie talentów przez kolejne 12 miesięcy, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w przypadku wakatu na interesującym Państwa stanowisku. Po upływie 12 miesięcy Państwa dokumenty zostaną trwale usunięte.

Jeśli zgadzają się Państwo na to, prosimy o odpowiedź na to pismo zawierającą Państwa zgodę.

Dokumenty aplikacyjne będą następnie przechowywane w naszej puli talentów. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym piśmie , co spowoduje natychmiastowe usunięcie Państwa dokumentów.

Jeśli nie chcą Państwo być uwzględnieni w puli talentów, mogą Państwo zignorować niniejsze pismo. Dokumenty aplikacyjne zostaną następnie usunięte w ciągu najbliższych 3 miesięcy. …

Za Państwa zgodą Państwa dane osobowe będą wykorzystane w celu realizacji Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez kolejne 12 miesięcy, a następnie usunięte po upływie 12 miesięcy.

11. Postępowania upadłościowe

11.1. Ujawnianie danych w postępowaniach upadłościowych

Ujawniamy dane dotyczące postępowań upadłościowych na stronie https://insoweb.pluta.net/cgi-bin/start.cgi. Dane te są publicznie dostępne (tutaj: www.insolvenzbekanntmachungen.de).

 • Informacje o wierzycielu
  • Imię (imię, nazwisko)
  • Adres
  • Przemysł
  • Okoliczności finansowe
  • Czas (data)
 • Informacje na temat administratorów / prowadzących postępowanie i członków ich zespołów
  • Nazwa / imię, nazwisko
  • Function, job title
  • Funkcja, tytuł
  • Dane kontaktowe firmy (np. numer telefonu, adres e-mail)
 • Informacje na temat pracowników podmiotów publicznych wymienionych w orzeczeniach wydanych przez sąd upadłościowy

Dane zostaną ujawnione uczestnikom postępowania / podmiotom odpowiedzialnym / osobom trzecim (wierzyciel) zgodnie z art. 6 ust. 1, punkt f rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (GDPR) w następujących celach:

 • Zarządzanie przepływem pracy, administracja wewnętrzna: ustrukturyzowana realizacja całej procedury egzekwującej w celu spełnienia przepisów prawnych (np. Doręczenie orzeczeń przez sąd upadłościowy wierzycielom zgodnie z sekcją 8, podpunkt 3 Niemieckiego Kodeksu Upadłościowego (InsO))
 • Komunikacja i wymiana danych
 • Kierowanie wierzycielem / zarząd nad dłużnikiem

Wprowadzono specjalną funkcję wyszukiwania dla kilku poszczególnych haseł w celu zminimalizowania wszelkich zagrożeń dla interesu osoby, której dotyczą dane, poprzez następującą ochronę:

 • Dane nie mogą zostać znalezione przy użyciu konwencjonalnych wyszukiwarek (takich jak Google), ponieważ strona internetowa nie została zarejestrowana w tym celu
 • Korzystający ze strony muszą podać nazwę (dla osób prywatnych: imię i nazwisko) lub odniesienie do danego pliku, aby wyniki wyszukiwania zostały im przedstawione

Dane dotyczące postępowania upadłościowego zostaną ujawnione dopiero w czasie, w którym dane te będą publicznie dostępne, a następnie zostaną usunięte ze strony internetowej w okresach przewidzianych na usunięcie zgodnie z sekcją 3 Niemieckiego Rozporządzenia w sprawie Publicznych Komunikatów Internetowych w Postępowaniach Upadłościowych (InsoBekV).

11.2. Dostęp do postępowań dla wierzycieli - zgłaszanie wierzytelności

Jeżeli jesteś wierzycielem, możesz zgłosić swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym na stronie https://insoweb.pluta.net/. Możesz uzyskać dostęp do formularza online, klikając "Zgłoszenie wierzytelności" w prawym górnym rogu strony. W tym kontekście potrzebujemy następujących informacji:

 • Informacje o wierzycielu
  • Nazwa / nazwa firmy (informacje obowiązkowe)
  • Imię i nazwisko dyrektora zarządzającego / komplementariusza (informacje opcjonalne)
  • Odniesienie do danego pliku dla wierzycieli (opcjonalne informacje)
  • Nazwisko osoby wnioskującej osoby (informacje obowiązkowe)
  • Nazwisko osoby do kontaktu (informacje obowiązkowe)
  • Adres (obowiązkowe informacje)
  • Adres e-mail (informacje opcjonalne)
  • Numer telefonu (informacje obowiązkowe)
  • Numer faksu (informacje opcjonalne)
  • Bank (informacje opcjonalne)
  • Właściciel konta (informacje opcjonalne)
  • IBAN (informacje opcjonalne)
  • BIC (informacje opcjonalne)
  • Należność główna w EUR (informacje obowiązkowe)
  • Tytuł wierzytelności (informacje obowiązkowe)
  • Wysokość odsetek
  • Stopa procentowa
  • Podstawa do naliczania odsetek
  • Koszty
  • Przyczyna poniesionych kosztów
  • Suma ogółem (informacje obowiązkowe)
  • Acc. to inv. / orzeczenie sądu (obowiązkowe informacje)
  • Uwagi (informacje opcjonalne)
  • Wskazanie, czy żąda się oddzielnego zaspokojenia roszczenia w przypadku wniesienia złożonego roszczenia i braku jego zaspokojenia (informacje opcjonalne)
  • Uzasadnienie roszczenia (informacje opcjonalne)
  • Szczegółowe uzasadnienie - Tak / Nie (obowiązkowe informacje)

Oświadczenie Tak / Nie dotyczące roszczeń z tytułu umyślnego czynu niedozwolonego, zaległości z tytułu obowiązkowego świadczenia alimentacyjnego, które dłużnik celowo nie zapłacił, mimo że był do tego zobowiązany, lub stosunku dłużnika-wierzyciela, jeżeli dłużnik został skazany w tym kontekście prawomocnym wyrokiem za przestępstwo podatkowe zgodnie z sekcjami 370, 373 lub 374 Niemieckiego Kodeksu Fiskalnego (Abgabenordnung) (sekcja 302 nr 1 InsO).

 • Informacje o reprezentacji wierzyciela
  • Imię i nazwisko / nazwa firmy (informacje opcjonalne)
  • Dodatkowe informacje (informacje opcjonalne)
  • Plik odniesienia dla reprezentanta wierzyciela
  • Adres (informacje opcjonalne)
  • Numer telefonu (informacje opcjonalne)
  • Numer faksu (informacje opcjonalne)
  • Pełnomocnictwo przesłane pocztą elektroniczną (informacje obowiązkowe)
  • Bank (informacje opcjonalne)
  • Właściciel konta (informacje opcjonalne)
  • IBAN (informacje opcjonalne)
  • BIC (informacje opcjonalne)

Można również wypełnić i wydrukować formularz w pliku Word na https://www.pluta.net/forderungsanmeldung.html#downloads i wysłać go do nas faksem lub pocztą.

Wykorzystamy dane, które ujawnisz nam za pomocą formularza internetowego lub formularza w pliku Word w następujących celach zgodnie z artykułem 6 ust. 1, pozycje c) oraz f) GDPR:

 • Przestrzeganie przepisów prawnych: doręczenie przez sąd upadłościowy postanowień wierzycielom zgodnie z § 8 ust. 3 InsO oraz zaspokojenie roszczeń wierzycieli z masy upadłości zgodnie z § 38 InsO
 • Zarządzanie przepływem pracy, administracja wewnętrzna: ustrukturyzowane przetwarzanie składanych zgłoszeń wierzytelności oraz całego procesu egzekwowania
 • Komunikacja i wymiana danych
 • Kierowanie wierzycielem / zarząd nad dłużnikiem

Dane będą przechowywane przez czas wymagany do przetworzenia ich w wyżej wymienionych celach lub do końca kolejnych okresów ustawowej retencji.

11.3. Dostęp wierzycieli do postępowań - informacje dodatkowe dla wierzycieli

Jeśli jesteś wierzycielem, możesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań upadłościowych, klikając "Dodatkowe informacje dla wierzycieli" w prawym górnym rogu strony https://insoweb.pluta.net/cgi-bin/start .cgi . W ten sposób sprawdzasz, czy zgłoszone wierzytelności zostały rozpoznane lub odrzucone podczas weryfikacji. W tym kontekście potrzebujemy następujących informacji:

 • Nazwa wierzyciela (jak podano przy zgłoszeniu wierzytelności)
 • Kwota pierwotnie zgłoszona (obowiązkowe informacje)

Po wprowadzeniu tych danych możesz uzyskać następujące informacje:

 • Informacje o dłużniku
  • Imię (imię, nazwisko)
  • Adres
  • Przemysł
  • Warunki finansowe
  • Czas (data)
 • Informacje o wierzycielu
  • Nazwisko / nazwa firmy (informacje obowiązkowe)
  • Imię i nazwisko dyrektora zarządzającego / komplementariusza (informacje opcjonalne)
  • Adres (obowiązkowe informacje)
  • Dane ujawniane przy zgłoszeniu wierzytelności
  • Status weryfikacji zgłoszonych wierzytelności
 • Informacje na temat administratora oraz procedury obsługi spraw
  • Imię (imię, nazwisko)
  • Funkcja, tytu
  • Dane kontaktowe firmy (np. numer telefonu, adres e-mail)
  • Adres siedziby
 • Informacje na temat pracowników podmiotów publicznych wymienionych w orzeczeniach wydanych przez sąd upadłościowy
 • Dokumenty dotyczące postępowania (orzeczenia sądowe)

Dane zostaną ujawnione na podstawie uzasadnionych interesów osoby / podmiotu odpowiedzialnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RBP do następujących celów:

 • Zarządzanie przepływem pracy, wewnętrzna administracja: ustrukturyzowana realizacja całego procesu egzekwowania w celu realizacji przepisów prawnych (np. Doręczenie przez sąd upadłościowy postanowień wierzycielom zgodnie z rozdziałem 8, podpunkt 3 Niemieckiego Kodeksu Upadłościowego (InsO), zaspokojenie wierzycieli z masy upadłości zgodnie z § 38 InsO)
 • Komunikacja i wymiana danych
 • Kierowanie wierzycielem / zarząd nad dłużnikiem

Wprowadzono specjalną funkcję wyszukiwania dla kilku poszczególnych haseł w celu zminimalizowania wszelkich zagrożeń dla interesu osoby, której dotyczą dane, poprzez następującą ochronę:

 • Dane nie mogą zostać znalezione przy użyciu konwencjonalnych wyszukiwarek (takich jak Google), ponieważ strona internetowa nie została zarejestrowana w tym celu
 • Użytkownicy strony muszą podać nazwisko/nazwę firmę podaną w zgłoszeniu wierzytelności oraz kwotę zgłoszonej wierzytelności, aby wyniki wyszukiwania zostały im przedstawione

Po dwukrotnym wprowadzeniu błędnych danych funkcja wyszukiwania zostanie zablokowana na jedną godzinę.

Dane będą przechowywane przez czas wymagany do przetworzenia ich w wyżej wymienionych celach lub do końca kolejnych okresów ustawowej retencji.

11.4. Dostęp sądów upadłościowych do postępowań

Jeśli jesteś pracownikiem sądu upadłościowego, możesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań upadłościowych na stronie https://insoweb.pluta.net/cgi-bin/gericht.cgi:

W tym kontekście potrzebujemy następujących informacji:

 • Nazwa użytkownika (obowiązkowe informacje)
 • Hasło (obowiązkowe informacje)

Po wprowadzeniu tych danych możesz uzyskać następujące informacje:

 • Dane statystyczne na temat postępowań sądowych dotyczących firmy PLUTA
 • Informacje o wierzycielach
  • Nazwa (imię, nazwisko)
  • Adres
  • Przemysł
  • Czas (data)
 • Informacje zawierające wykaz niewypłacalności:
  • Nazwa wierzyciela
  • Weryfikacje
  • Wnioski podlegające weryfikacji (kwoty zgłoszone, rozpoznane, w przypadku niezaspokojenia, odmowy uznania, wynik weryfikacji, korekty)
 • Informacje na temat administratora oraz procedury obsługi spraw
  • Nazwa (imię, nazwisko)
  • Funkcja, tytuł zadania
  • Dane kontaktowe firmy (np. Numer telefonu, adres e-mail)
  • Adres firmowy
 • Informacje na temat pracowników podmiotów publicznych wymienionych w orzeczeniach wydanych przez sąd upadłościowy
 • Szczegóły czasowe związane z postępowaniem (daty)
 • Dodatkowe informacje na temat postępowania
 • Status postępowania na podstawie wykonanych zadań przez administratora
 • Dokumenty związane z postępowaniem (postanowienia i sprawozdania)
 • Aktualne saldo rachunków powierniczych

Dane będą przetwarzane w celu spełnienia przepisów prawnych oraz na podstawie uzasadnionych interesów osoby / podmiotu odpowiedzialnego oraz osoby trzeciej (sądu upadłościowego) zgodnie z art. 6 ust. 1, pozycje c) oraz f) GDPR dla następujących celów:

 • Zarządzanie przepływem pracy: ustrukturyzowana realizacja całego postępowania egzekwującego w celu spełnienia przepisów prawnych (np. Doręczenie orzeczeń przez sąd upadłościowy wierzycielom zgodnie z rozdziałem 8, podpunkt 3 Niemieckiego Kodeksu Upadłościowego (InsO), zaspokojenie wierzycieli ze środków masy upadłości zgodnie z § 38 InsO)
 • Komunikacja i wymiana danych
 • Kierowanie wierzycielem / zarząd nad dłużnikiem

Dane będą przechowywane przez czas wymagany do przetworzenia ich w wyżej wymienionych celach lub do końca kolejnych okresów ustawowej retencji.

12. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych do celów prezentacji zewnętrznej i reklamy

Korzystamy również z Państwa danych, w sposób opisany bardziej szczegółowo poniżej, w celu prezentacji zewnętrznej i reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

12.1. Rejestracja na najbliższe wydarzenia

Na stronie internetowej https://www.pluta.net/plutaevents.html można zarejestrować się na organizowane przez nas wydarzenia. W tym celu potrzebujemy od Państwa następujących informacji:

 • Kod (tzw. kod zaproszenia, pole obowiązkowe)

W celu zarządzania imprezami (np. wysyłanie zaproszeń, kontrola wstępu), w zależności od formy i rodzaju imprezy, wymagane są następujące dodatkowe informacje: forma grzecznościowa, tytuł, imię i nazwisko, przynależność do firm, ew. adres pocztowy.
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo ich przetwarzanie jest niezbędne do tych celów lub do upływu kolejnych okresów przechowywania.

12.2. Przegląd zdarzeń mających miejsce w przeszłości

Na stronie internetowej https://www.pluta.net/plutaevents.html mogą Państwo uzyskać informacje o zorganizowanych w przeszłości wydarzeniach/imprezach, w których brali Państwo udział. W tym celu potrzebujemy od Państwa następujących informacji:

• Kod (pole obowiązkowe)

Dane nie są dalej przetwarzane.

12.3. Materiały prasowe

Na stronie internetowej https://www.pluta.net/presse/pressematerial.html udostępniane są informacje dla celów prasowych.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu uzyskania dalszych materiałów prasowych, w tym kontekście gromadzimy i przetwarzamy pozyskane od Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, funkcja / nazwa stanowiska, przynależność do firmy, adres firmy, dane kontaktowe firmy). Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu komunikacji i wymiany danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo ich przetwarzanie jest niezbędne do tych celów lub do upływu kolejnych okresów przechowywania.

12.4. Reklama pocztowa

W zakresie dozwolonym przez prawo możemy również używać Państwa nazwiska i adresu pocztowego do wysyłania reklam naszych ofert własnych. Podstawą prawną jest
art. 6 ust. 1 lit. f) w połączeniu z motywem 47 RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży promowanie sprzedaży lub kreowanie popytu u naszych obecnych klientów. Oczywiście w przyszłości mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych do celów reklamowych. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość tekstową, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych. Następnie usuniemy Państwa dane z naszej listy dystrybucji materiałów reklamowych. Dane potwierdzające Państwa sprzeciw będą następnie przechowywane przez kolejnych 6 lat zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b), e) RODO. W tym czasie jednak zostanie wstrzymane dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych.

12.5. Reklama telefoniczna

W zakresie dozwolonym przez prawo możemy również używać Państwa imienia i nazwiska, przynależności do firmy oraz podanego przez Państwa numeru telefonu do informowania o naszych ofertach własnych, zakładając, że są Państwo zainteresowani. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) w połączeniu z motywem 47 RODO, § 7 2 nr 2 UWG. W naszym uzasadnionym interesie leży promowanie sprzedaży lub popytu u naszych obecnych klientów biznesowych. Oczywiście w przyszłości mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych do celów reklamowych. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość tekstową, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych. Następnie usuniemy Państwa dane z naszej listy dystrybucji materiałów reklamowych. Dane potwierdzające Państwa sprzeciw będą następnie przechowywane przez kolejnych 6 lat zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b), e) RODO. W tym czasie jednak zostanie wstrzymane dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych.

12.6. Program marketingowy

Na Państwa wyraźne życzenie będziemy Państwu wysyłać informacje na tematy branżowe, nowości dotyczące projektów i procedur PLUTA lub zaproszenia na wykłady i prezentacje sieciowe, pod warunkiem rejestracji na stronie internetowej https://pluta.events/pluta-marketing-programm/ . W tym celu prosimy o podanie następujących danych:

 • Adres e-mail (pole obowiązkowe)
 • Forma grzecznościowa (informacje nieobowiązkowe)
 • Tytuł (informacje nieobowiązkowe)
 • Personalia (informacje nieobowiązkowe)

Podmiotami wspólnie odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych są PLUTA Rechtsanwalts GmbH i PLUTA Management GmbH, Barthstraße 16, 80339 Monachium (tel. +49 89 858963-3, e-mail: management@pluta.net). Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prosimy pamiętać, że doręczenie może nastąpić dopiero po ponownym, wyraźnym potwierdzeniu zamówienia w ramach procedury Double-Opt-In: W celu potwierdzenia adresu e-mail i zgody otrzymają Państwo osobny e-mail po wysłaniu formularza rejestracyjnego (e-mail potwierdzający). Zarejestrujemy Państwa zgodę dopiero po potwierdzeniu przez Państwa linku aktywacyjnego zawartego w tym e-mailu. W przeciwnym razie dane podane w formularzu rejestracyjnym zostaną usunięte po 2 tygodniach. Potwierdzając rejestrację za pomocą linku aktywacyjnego, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie Państwu jako posiadaczowi tego adresu e-mail informacji na tematy branżowe, nowości dotyczących projektów i procedur PLUTA lub zaproszeń na wykłady i prezentacje sieciowe.

Państwa adres e-mail zebrany podczas rejestracji oraz wszelkie inne dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania i personalizacji naszych listów w ramach Programu Marketingowego PLUTA zawierającego wyżej wymienione treści. Zgodę na wykorzystanie danych do przesyłania powyższych informacji można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, klikając link do wypisania się na końcu każdego e-maila reklamowego lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej pod wyżej wymieniony adres. Ponadto mają Państwo zawsze prawo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. W przypadku wycofania zgody lub sprzeciwieniu się wykorzystywaniu danych do celów reklamy bezpośredniej usuniemy Państwa dane z naszej listy mailingowej, tak aby nie były już do Państwa wysyłane żadne informacje marketingowe. Rejestry danych, które dowodzą Państwa zgody, jak również jej cofnięcia, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b), e) RODO, będą przechowywane jeszcze przez kolejnych 6 lat. W tym czasie jednak zostanie wstrzymane dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych.

12.7. Profilowanie (pliki cookie i procedury śledzenia stron internetowych)

12.7.1. Podstawowe informacje o plikach cookie i opcjach rezygnacji

W niektórych obszarach naszej witryny stosujemy tzw. cookies, aby np. rozpoznawać preferencje odwiedzających i móc odpowiednio zaprojektować stronę internetową. Ułatwia to nawigację i zapewnia wysoki stopień łatwości obsługi strony internetowej. Pliki cookie pomagają nam również zidentyfikować szczególnie popularne obszary naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki przechowywane na dysku twardym odwiedzającego. Umożliwiają one przechowywanie informacji przez określony czas oraz identyfikację komputera odwiedzającego. W celu lepszej orientacji użytkownika i indywidualnej prezentacji usług używamy stałych plików cookie.

Wykorzystujemy również tzw. sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Można ustawić swoją przeglądarkę tak, by informowała o umieszczeniu plików cookie. W ten sposób korzystanie z plików cookie jest dla Państwa przejrzyste. Ma to na celu weryfikację autoryzacji autoryzacji działań i uwierzytelnienia użytkownika naszych usług. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) w połączeniu z art. 32 i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie naszego serwera sieciowego, na przykład w celu ochrony przed atakami i zapewnienia funkcjonalności naszych usług.

Pliki cookie, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, tworzymy wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą oczywiście można odwołać w dowolnej chwili.

W ramach naszych informacji o plikach cookie na naszej stronie internetowej, zaakceptowali Państwo następujące oświadczenie:

Ta strona korzysta z plików cookie i oprogramowania analitycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, a tym samym lepszych wrażeń online. Więcej informacji o plikach cookie i metodach śledzenia stron internetowych, które stosujemy, można znaleźć w naszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych. Jednakże pliki cookie oprogramowania do analizy są aktywowane dopiero po wyrażeniu zgody przez użytkownika. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych poprzez kliknięcie przycisku "Wyrażam zgodę".

Jeśli całkowicie wyłączą Państwo stosowanie plików cookie, nie będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcji naszej strony internetowej, w tym z możliwości rezygnacji ze śledzenia danych na podstawie plików cookie. Proszę pozwolić na rezygnację z plików cookies dla tych usług, dla których chcą Państwo uniemożliwić śledzenie.

Należy również pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookie spowoduje również usunięcie plików cookie typu Opt-Out. W związku z tym może być konieczne ich zresetowanie. Pliki cookie są również obsługiwane przez przeglądarkę, tzn. muszą być ustawiane oddzielnie dla każdej przeglądarki używanej na każdym urządzeniu, z którego się korzysta. Niezbędne linki znajdą Państwo w opisie danego serwisu poniżej.

Następujące pliki cookie są przez nas używane, jeśli Państwo na to zezwolą i nie ustawili Państwo jednego lub więcej plików cookie Opt-Out, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji:

Nazwa pliku cookie

Zamierzone zastosowanie(-a)

Okres przechowywania

Konieczny ze względów technicznych

Możliwość cofnięcia zgody

_gat_UA-*

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do kontrolowania częstotliwości zapytań.

1 dzień

nie

patrz poniżej

_gid

Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do rozróżniania użytkowników.

1 dzień

nie

patrz poniżej

_ga

Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do rozróżniania użytkowników.

2 lata

nie

patrz poniżej

PHPSESSID

Ten plik cookie sesji jest wykorzystywany wewnętrznie do ochrony formularzy.

Zakończenie sesji

tak

-

12.7.2. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google LLC („Google“). Google Analytics używa tzw. ciasteczek („cookies”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki „cookie” na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie, w razie użycia na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. W naszym imieniu Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi witryny innych usług, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google. Jednym ze sposobów na sprzeciwienie się analizie stron internetowych przez Google Analytics jest ustawienie pliku cookie Opt-Out, który poleca Google, aby nie przechowywać ani nie używać danych użytkownika do celów analizy stron internetowych. Należy pamiętać, że dzięki takiemu rozwiązaniu analiza stron internetowych nie będzie przeprowadzana tak długo, jak cookie Opt-Out będzie przechowywane przez przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo ustawić cookie Opt-Out, należy kliknąć link https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookie” za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Aktualny link to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Tarcza prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

12.7.3. Google Tag Manager

Google Tag Manager jest produktem Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, który umożliwia nam zarządzanie znacznikami stron internetowych aplikacji takich jak Google Analytics za pomocą jednego interfejsu. Tag Manager jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Opt-Out (odstąpienie)

Możesz wyłączyć powyższe usługi analityczne:

13. Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy różne środki bezpieczeństwa w rozumieniu art. 32 RODO (środki techniczne i organizacyjne) w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Aby zapewnić bezpieczną transmisję danych, które nam Państwo przesyłają, na naszej stronie internetowej oferujemy szyfrowanie SSL/TLS przy użyciu aktualnego protokołu szyfrującego TLS v1.2. Zwracamy uwagę, że kompleksowe szyfrowanie ścieżki transmisyjnej zależy również od przeglądarki internetowej. Dlatego zalecamy aktualizację przeglądarki internetowej, aby szyfrowanie zgodne z TLS v1.2 odbywało się automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że poufność przesyłanych informacji nie jest gwarantowana. Treść e-maili może być przeglądana przez osoby trzecie. Dlatego zalecamy przesyłanie nam informacji poufnych pocztą lub za pośrednictwem zaszyfrowanego formularza kontaktowego https.

Ulm , 4 październik 2018 r.

PLUTA Rechtsanwalts GmbH